دی کلینیک هزار جریب- اصفهان

گروه : پروژه های درمانی

کارفرما: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
کارفرما: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
طرح و نظارت: مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا: 10100 مترمربع
تعداد طبقات: 4 طبقه
شروع عملیات اجرایی: سال 1391