مدیریت طرح پروژه های شهرداری منطقه 22 تهران

گروه : پروژه های مدیریت طرح و EPC

کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران
کارفرما : شهرداری منطقه 22 تهران
مدیریت طرح (MC): مهندسان مشاور لیمان
شروع ارائه خدمات: سال 1391