مدیریت طرح پروژه های شهرداری منطقه 15 تهران

گروه : پروژه های درمانی

کارفرما : شهرداری منطقه 15تهران
کارفرما : شهرداری منطقه 15 تهران
مدیریت طرح (MC): مهندسان مشاور لیمان
شروع ارائه خدمات: سال 1391