استادیوم 5000 نفره اسلامشهر- تهران

گروه : پروژه ها

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 2600 مترمربع
شروع عملیات اجرایی : سال 1388