سالن ژیمناستیک گرگان- گلستان

گروه : پروژه های ورزشی

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نظارت: مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا: 2000 مترمربع
شروع اجرایی پروژه: سال 1391