مدیریت طرح بیمارستان آموزشی درمانی 400 تختخوابی مرکزی صنعت نفت- تهران

گروه : پروژه ها

کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مدیریت طرح (MC): مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 80000 مترمربع
تعداد طبقات : 9 طبقه